Zasady prowadzenia zajęć w Domu Asa w związku z SARS-CoV-2

1. Udział w zajęciach mogą wziąć tylko zdrowe dzieci, bez jakichkolwiek objawów, sugerujących chorobę. Prosimy o odwołanie wizyty w przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia podopiecznego.
2. Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie, prosimy o odwołanie wizyty.
3. Przy wejściu jest dostępny płyn do dezynfekcji rąk. Prosimy z niego skorzystać. W szatni dostępne są również ochraniacze na buty. Bardzo prosimy osoby dorosłe o założenie ich na buty oraz o zasłonięcie ust i nosa.
4. Przed wejściem na salę odbywa się pomiar temperatury, wykonywany bezdotykowym termometrem.
5. Przerwy między wizytami są min. 30 minutowe tak aby uniknąć mijania się w szatni. W tym czasie sale terapeutyczne są wietrzone, a powierzchnie i sprzęt – dezynfekowane.
6. W poczekalni może pozostać jedna osoba. Prosimy zatem, aby dziecko przychodziło w towarzystwie jednego opiekuna.
7. Bardzo prosimy o wyjątkową punktualność.

Wskazówki dla rodziców i opiekunów

1. Porozmawiaj z dzieckiem o nowych warunkach, jakie panują w Domu Asa.
2. Uprzedź o konieczności umycia i zdezynfekowania rąk przed i po zajęciach i braku możliwości zabawy poza salą.
3. Nie dawaj dziecku przekąsek na czas zajęć, wodę prosimy przynieść we własnym bidonie.
4. Ulubione zabawki pozostawcie w domu.
5. Przygotuj dziecko na fakt, że terapeuta będzie miał na głowie maseczkę lub przyłbicę.
6. Warunkiem koniecznym uczestnictwa dziecka w zajęciach jest podpisanie oświadczenia, którego wzór zamieszczamy poniżej.

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że zgadzam się na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach, realizowanych w Domu Asa i jestem świadomy/a ryzyka związanego z wirusem SARS-CoV-2.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z nowymi Zasadami prowadzenia zajęć w Domu Asa.

………………………………….

data

…………………………………………………………………….

czytelny podpis rodzica lub opiekuna