Diagnoza spektrum autyzmu

Oferta skierowana jest do rodziców, zaniepokojonych rozwojem swoich dzieci. Celem działań, podejmowanych w trakcie procesu diagnostycznego, jest ocena rozwoju i  funkcjonowania dziecka pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Na podstawie informacji zebranych od rodziców oraz bezpośredniej obserwacji dziecka, specjalista ocenia rozwój dziecka, zagrożenie ASD, analizuje aktualne potrzeby rozwojowe dziecka, ewentualne potrzebne kierunki wsparcia oraz układa i przekazuje rodzicom zestaw zaleceń i wskazówek. Postępowanie to może, ale nie musi zakończyć się postawieniem rozpoznania zaburzeń (zależy to od oceny rozwoju i sposobu funkcjonowania dziecka).

Etap 1

Wstępna konsultacja dziecka wraz z wydaniem opinii psychologicznej – cena 550 zł

Wstępna konsultacja obejmuje:

– rozmowę psychologa z rodzicami, podczas której zbierane są najważniejsze informacje na temat rozwoju dziecka, omówione niepokojące rodziców zachowania i trudności dziecka,

– obserwację psychologiczną dziecka w obecności rodzica,

– analizę potrzeb dziecka oraz opracowanie zaleceń i wskazówek dla rodziców, które omawia z nimi na miejscu.

Etap 2

Diagnoza w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu – 950 zł

Proces diagnostyczny jest wieloetapowy, prowadzony przez zespół doświadczonych specjalistów.

Spotkanie diagnostyczne z udziałem specjalisty i lekarza psychiatry polega na:

  • obserwacji dziecka w kontakcie z rodzicami,
  • krótka obserwacji dziecka w relacji ze specjalistą,
  • dalszej obserwacji prowadzonej przez specjalistę oraz badaniu z wykorzystaniem specjalnie opracowanego zestawu testów i prób, umożliwiających obserwację i ocenę dziecka w różnych obszarach rozwojowych, jednak głównie pod kątem ASD.

 

Kolejne etapy procesu diagnostycznego obejmują:

  • wypełnienie przez rodziców ankiety, dotyczącej stanu zdrowia dziecka i odesłanie jej drogą elektroniczną,
  • wywiad z rodzicami celem zebrania informacji o dotychczasowym rozwoju dziecka, obserwowanych przez rodziców trudnościach i mocnych stronach dziecka, problemach zdrowotnych,
  • przekazanie rodzicom dokumentacji z opisem zaobserwowanych zaburzeń rozwojowych.

Obserwacja dziecka w placówce lub w domu jest dodatkowo płatna (150 zł / godz + 40 zł dojazd)

Zespołem diagnostycznym kieruje dr n. med. Joanna Grzesiewska, psychiatra.